RESUM:

El programa “Projectes Natura” tracta d´unir tres fonaments metodològics: el treball per projectes, l´aprenentatge-servei (ApS) i la interacció entre diferents etapes educatives durant la creació i desenvolupament de projectes fonamentalment de ciències naturals.

OBJECTIUS:

Els objectius principals d'aquest programa són:

 1. Augmentar la interacció i col.laboració entre diferents etapes educatives buscant l'enriquiment de totes elles.
 2. Desenvolupar materials i recursos didàctics per als cursos de primària.
 3. Fomentar en l'educació secundària el treball per projectes i l'ApS.
 4. Apropar el treball que es fa a la Universitat a les escoles i instituts, per tal d'augmentar les vocacions de caràcter científic en les àrees de Biologia i Geologia.
 5. Introduir als estudiants en l'exposició pública i divulgació del seu treball.

DESCRIPCIÓ:

Els projectes seran duts a terme per estudiants d´Educació Secundària dirigits per un equip de supervisió format per un professor universitari, un professor de secundària i un estudiant de grau. Aquests projectes tenen com a finalitat desenvolupar una maqueta, model, taller, experiència manipulativa, eixida guiada, etc... per fer conèixer un fenomen o concepte de ciències naturals (biologia o geologia) a alumnes de Primària.

 L´equip dels estudiants de secundària serà assessorat per un mestre de Primària, ja que aquest coneix de primera mà el nivell dels alumnes de Primària que són els últims destinataris.

Els projectes es desenvoluparan al llarg d’un curs escolar i constaran de diferents etapes que es detallen a continuació (la duració i temporalització de les etapes és aproximada, dependrà de cada projecte concret):

ETAPA 1 Planificació de la idea i la temàtica DURACIÓ Setembre-Desembre
En aquesta primera etapa es tracta de determinar quina idea, concepte o fenomen va a ser estudiat per part dels alumnes de secundària i sobre el qual van a desenvolupar el “Projecte Natura”. Un cop determinada la idea, s’establiran els grups de treball, per això caldrà definir els professors que participen com a assessors per part de la universitat i concretar les bases de la col·laboració. En aquest moment també s’haurà de decidir en quin curs de secundària es va a treballar i en quin curs de primària es durà a terme el projecte. 
Lliurables: L1.1. Fitxa d’inscripció, que inclourà un resum i l’equip de treball (Professor de secundària)

 

Desenvolupament del projecte DURACIÓ Gener-Març
Al llarg d’aquests mesos els alumnes de Secundària adquiriran els coneixements necessaris per poder desenvolupar el projecte. A més de l’ajuda del professor de secundària, tindran l’ajuda del professor d’universitat per poder ampliar els conceptes i tindre un major grau d’especialització en el tema d’interès. Per poder fer-ho s’establiran reunions o visites periòdiques (virtuals o presencials). A més a més, en aquest moment es contarà amb l’assessorament del professor de Primària per adequar els conceptes al nivell de Primària on es va a dur a terme el projecte. Durant aquesta etapa es recolliran les primeres dades al voltant del desenvolupament del projecte i les primeres conclusions.Per últim, en aquesta etapa es descriuran els recursos materials, físics i de personal que es van a necessitar tant per poder dur a terme el projecte en les escoles o instituts com per a la fira final on s’exposaran els projectes. 
Lliurables:

L2.1. Informe de desenvolupament del projecte. Establir un diari dels procediment emprat per fer el projecte, un vídeo resum i/o les actes de les diferents reunions realitzades. (Estudiants i professor de secundària).

L2.2. Informe on es descriguin les necessitats de recursos materials per poder desenvolupar el projecte a la fira

 

Aplicació del projecte a Primària DURACIÓ Abril-Maig
Un cop es tinguin els materials i el projecte estigui enllestit, es ficarà en pràctica en les condicions establides per cada tàndem escola-institut.Els alumnes i professors de la universitat podran ser convidats a participar en aquestes sessions i poder enriquir la jornada. 
Lliurables: L3.1. Resum de la posada en pràctica del projecte amb els alumnes de primària (Professor de primària)

 

Fira i concurs DURACIÓ Maig
L’última de les etapes del projectes serà la presentació dels mateixos en una fira oberta a la universitat, on participaran tots els projectes que s’han desenvolupat en un mateix curs acadèmic. Per a aquesta etapa col·laboraran com voluntaris els alumnes de grau amb un doble objectiu: recollir tota la informació del projecte i ajudar a l´equip a preparar l´exposició del treball en la Fira. Hi haurà un jurat de professors de la universitat que avaluaran els projectes i com s’han dut a terme, encarregats de fer l’entrega de diferents premis simbòlics als guardonats. Aquesta fira s’obrirà a que puguin vindre el alumnes de primària de les diferents escoles participants en els projectes.  
Lliurables:

L4.1. Avaluació del projecte en relació a la seua qualitat (Professor d’universitat)

L4.2. Resum del procés de participació en el projecte i impacte que ha tingut en el seu desenvolupament com a professional segons les competències pròpies del grau (Estudiant universitari)

L4.3. Autoavaluació del projecte (Professors i alumnes de secundària)

PARTICIPANTS:

 • Realitzat per estudiants de Secundària
 • Guiats pel professor de Secundària (del departament de Ciències Naturals)
 • Adreçat a estudiants de Primària
 • Assessorats pels professors d’Universitat i Primària
 • Coordinats per l’alumne d’Universitat

 CALENDARI:

 

ETAPA

Tasques a realitzar

  S

   O

   N

 D 

 G 

 

   M

  A

   M

   J

1

1.1.Determinar la idea

 

 

L1.1

 

 

 

 

 

 

 

1.2.Establir grups de treball

 

 

L1.1

 

 

 

 

 

 

 

1.3.Establir cursos/alumnes implicats

 

 

L1.1

 

 

 

 

 

 

 

2

Desenvolupament del projecte

 

 

 

 

 

 

L2.1

 

 

 

Reunions de coordinació

 

 

 

 

 

 

L2.1

 

 

 

Informe de desenvolupament

 

 

 

 

 

 

L2.1

 

 

 

Establir els recursos materials

 

 

 

 

 

 

L2.2

 

 

 

3

Aplicació a Primària

 

 

 

 

 

 

 

 

L3.1

 

4

Preparació material per a la fira

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L4.2

Assistència a la fira

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaluació del projectes-concurs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L4.1

Entrega dels premis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L4.3

                                   LX.X. fa referència als lliurables de cadascuna de les etapes.

 

COORDINACIÓ:

 • Mª José Lorente Carchano. Delegació per a la Incorporació a la Universitat.
 • Jose Pertusa Grau. Vicedegà de la Facultat de Ciències Biològiques.
 • Equip DoCiència ( www.dociencia.cat)